مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


جملات زیبا و آموزنده از نلسون ماندلا

مهم این نیست که زیبا باشی زیبایی در این است که مهم باشی حتی برای یکنفر

جملات آموزنده از نلسون ماندلا

زندگی، شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

شجاعت مترادف نترسیدن نیست، بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است.

موفقیت پیش رفتن است نه به یک نقطه پایان رسیدن.

شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.

 


تست میزان اعتیاد به اینترنت

 

 

تست میزان اعتیاد به اینترنت


این تست را بادقت جواب دهید و گزینه‌هایی که انتخاب می‌کنید اعداد مقابلشان را باهم جمع کنید تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهی باید متولد می‌شدید

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/mental_health/images/1bd3dc5e9d2ea135506622aa54b155a6.jpg?iact=hc&vpx=689&vpy=60&dur=979&hovh=251&hovw=201&tx=86&ty=121&ei=lNNRTPCcB4jOvQO6_cjBBA&page=1&tbnh=156&tbnw=115&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0


 

ابرودر بررسی هایی که بر روی شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت انسان انجام گرفته است، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.

در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:


موضوعات مطالب