مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


1

- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
2 - عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،


بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.


موضوعات مطالب
پشتيباني آنلاين

    masood368@gmail.com